Ochrana osobnch daj? - GDPR

1. Informace o firmě Mirmecofago s.r.o.

Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Mirmecofago s.r.o., se sídlem Husitská 89/41, Praha 3, 130 00, IČ: 29191823, DIČ: CZ29191823 (dále jen „Správce“). Podnikatel je právnická zapsaná v obchodním rejstříku.

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů osob, které se Správcem uzavřou kupní smlouvu v souvislosti s jeho ekonomickou činností správce nebo správcem nabízeného zboží (dále jen „kupující“).

Správce působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

 

2. Jaké údaje zpracováváme?

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresu je nutné zpracovat za účelem příjmu objednávek, poptávek pracovních pozic, poptávek na služby společnosti a jiných dotazů návštěvníků webových stránek www.pizza-zlin.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně 3 let.

 

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

Pro vyřízení objednávky zboží, tj. pro splnění smlouvy mezi Správcem a kupujícím, využívá Správce vaše identifikační údaje, které uvedete v rámci objednávky. Tyto údaje jsou nezbytné pro vyřízení vaší objednávky. 

Pro zefektivnění komunikace, pro zjišťováni spokojenosti se službami Správce a pro řešení vašich požadavků provozuje Správce zákaznickou linku. Pro tento účel může Správce zpracovávat údaje o vašem jméně, telefonním čísle a další údaje, které sami při hovoru uvedete. Správce tyto údaje použije pro vyřízení vašeho požadavku a pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování, pak Správce tyto údaje pro jiné účely nevyužívá.

K ochraně majetku Správce může být v prostorách Správce instalován kamerový systém se záznamem, podle kterého je možné identifikovat zachycené osoby. Monitorování probíhá v rámci realizace oprávněného zájmu Správce na ochraně vlastního majetku. Příslušné prostory jsou vždy viditelně označeny.

 

4.  Odvolání souhlasu

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu michal@pizza-zlin.cz.

 

5. Kdo má přístup k údajům?

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Správcem a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou proškoleny o zásadách správy údajů.

 

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu tří let po ukončení kupní smlouvy pro případ uplatnění jakéhokoli nároku, který s kupní smlouvou souvisí. Ze zákona Správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Údaje získané při využití zákaznické linky Správce zpracovává maximálně do doby vyřízení vašeho požadavku. V případech, kdy je prostřednictvím zákaznické linky učiněna objednávka zboží, jsou osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání kupní smlouvy a po dobu tří let po jejím ukončení.

Kamerové záznamy Správce uchovává po dobu 7 dnů od jejich pořízení, příp. po dobu řešení incidentu, který je kamerovým systém zachycen.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Správce pouze v případě, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů nebo pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Správce vázána.

 

7. Jaká jsou vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Správce a požadovat:

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

8. Bezpečnost

Správce dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správce klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. 

 

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Správce e-mailem na adresu michal@pizza-zlin.cz

 

10. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018.

 

 

Ochrana osobních údajů:

Veškeré informace, získané při běžném obchodním styku či telefonické objednávce či pro potřeby rozvozů pokrmů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a naše firma je využívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a nezbytnou komunikaci v obchodním vztahu. Uskutečněním objednávky dává zákazník bezvýhradný souhlas se zněním tohoto článku.

Vaše data chráníme před zneužitím. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečena proti zneužití. 

Data jsou uchovávána na zálohovaných médiích v majetku společnosti bez možností přístupu aplikacemi třetích osob.

Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje:

 Jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo

Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami.

E-mailový nebo telefonický kontakt zákazníka bude využíván pouze pro účely potvrzení objednávky, k informaci o průběhu realizace objednávky, v případě reklamace pro zaslání informace o průběhu reklamace.